2020-21ம் கல்வி ஆண்டிற்கு 9ஆம் வகுப்பிற்கான குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் (TM & EM) வெளியீடு!

9th Reduced TM - New Syllabus 2020 - 2021 | Download here

9th Reduced EM - New Syllabus 2020 - 2021 | Download here

1 Response to "2020-21ம் கல்வி ஆண்டிற்கு 9ஆம் வகுப்பிற்கான குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் (TM & EM) வெளியீடு!"